§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem organizującym audycję "Koncert Życzeń" jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Grunwaldzki 12,
40-126 Katowice, zwana dalej Organizatorem.
2. Zamawiającym jest każda osoba fizyczna, która złoży zamówienie na złożenie życzeń pod numerem telefonu (32) 608 99 39 bądź w siedzibie Organizatora.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.tvs.pl

§2 ZASADY ZAMAWIANIA ŻYCZEŃ

1. Zamówienie na złożenie życzeń musi zawierać:
• Imię i nazwisko Zamawiającego
• Dane adresowe Zamawiającego
• Preferowaną datę emisji nie dłuższą niż 5 tygodni od daty złożenia zamówienia

1a. Zamawiający może zaproponować utwór, który będzie stanowił oprawę audiowizualną towarzyszącą życzeniom. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ewentualnej zmiany w/w utworu na inny. Na jeden taki utwór nie mogą przypadać mniej niż dwa życzenia.

2. Zamówienie na złożenie życzeń może dotyczyć tylko jednej okazji, odnoszącej się do tych samych solenizantów, jubilatów lub jubileuszy. W przypadku wskazania w zamówieniu wielu okazji mogących być podstawą życzeń, Organizator zastrzega sobie prawo emisji wyłącznie jednych życzeń.

3. Składanie życzeń za pośrednictwem Organizatora odbywa się odpłatnie. Opłata za emisję wynosi odpowiednio 100 zł lub 30 Euro - jeżeli emisja ma mieć miejsce w Sobotę oraz odpowiednio 123 zł lub 35 w sytuacji, gdy emisja odbędzie się w Niedzielę.

4. Opłatę można uiścić w siedzibie Organizatora bądź przelewem na jego konto bankowe.
Dla Zamawiających z Polski
71 1050 1214 1000 0024 0054 4645
Bank ING O/Katowice
Adres odbiorcy : TVS Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice
Dla Zamawiających z zagranicy:
Iban: PL 71 1050 1214 1000 0024 0054 4645
Swift: INGB PL PW
Bank ING O/Katowice
Adres odbiorcy : TVS Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko solenizanta lub jubilata oraz datę emisji Koncertu Życzeń.
5. Wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej 10 dni przed emisją danej audycji.

6. Treść życzeń musi pozostawać w związku z tematyką audycji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do emitowania na antenie tylko tych życzeń, które nie odbiegają od norm powszechnie uznanych za kulturalne oraz nie naruszają obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz dóbr osób trzecich.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania treści życzeń w celu nanoszenia poprawek stylistycznych, gramatycznych oraz poprawienia składni języka polskiego bądź gwary śląskiej, nie ingerujących jednocześnie w główną treść zamówienia.

9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z emisją programu "Koncert Życzeń" na antenie Zamawiający ma prawo do zwrotu wpłaty uiszczonej za emisję życzeń.

10. Reklamacje uwzględniane są do 30 dni od daty emisji programu w siedzibie Organizatora lub telefonicznie (32) 608 99 39.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia audycji "Koncert Życzeń" w każdym czasie i bez podania przyczyny
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

REGULAMIN KONKURSU SMS NAZWĄ
"WALENTYNKI" , "Koncert Życzeń - WALENTYNKI"


1. Konkurs przeznaczony jest dla widzów Telewizji TVS i programu "Koncert Życzeń" dostępnego w środkach przekazu elektronicznego.

2. Głosowanie trwa 6.02.2015 w godzinach od 20:40 do 21:20;  7-8.02.2015 w godzinach od 16:15 do 17:00.

3. Głosować mogą osoby pełnoletnie, upoważnione do korzystania z telefonów komórkowych z których nadesłano głosy ( SMS-y ).

4. SMS-y wysyła się na numer : 73068. Koszt SMS-a 3 zł + VAT (3,69 brutto).

5. Operatorzy usług sms-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.

6. Za wszelkiego rodzaju opóźnienia czy błędy wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie operatorów sieci telefonii komórkowych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

7. Nie ma ograniczeń co do ilości nadesłanych głosów z jednego numeru telefonu.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS a w treści wpisać: "TVS".

9. Za głosy nieważne uważane będą takie, których treść nie jest związana z konkursem.

10. System SMS-owy sprawdza poprawność treści wyszczególnionej w pkt.8 a następnie zapisuje głos w bazie danych w odpowiednim rejestrze.

11. Wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie, a ich głosy według niniejszego Regulaminu będą ważne, otrzymają SMS zwrotny z pytaniem, na które należy jak najszybciej odpowiedzieć (decyduje szybkość odesłania poprawnej odpowiedzi - czas między otrzymaniem przez system głosu w konkursie a otrzymaniem odpowiedzi na pytanie zawarte w SMS-ie zwrotnym liczony będzie w milisekundach). Osoba, które odpowie najszybciej ma szansę na nagrody.

12. Każdy oddany głos w konkursie to jedna szansa odpowiedzi na pytanie zadane w SMS-ie zwrotnym.

13. W przypadku oddania większej ilości głosów z jednego numeru telefonu, każda odpowiedź na pytanie z SMS-a zwrotnego przypisana zostanie do najwcześniej wysłanego głosu, który nie został jeszcze powiązany z odpowiedzią.

14. Nie ma możliwości wysłania jedynie odpowiedzi na pytanie z SMS-a zwrotnego jeśli wcześniej nie został oddany głos. Takie głosy nie będą ważne a w odpowiedzi wysyłający zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.

15.  Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójnych zaproszeń na koncert MARCIN WYROSTEK –MUSIC&DANCE SHOW, oraz dedykacja utworu muzycznego podczas trwania powyższego koncertu.
16. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez fundatora nagród dotyczące imprezy MARCIN WYROSTEK –MUSIC&DANCE SHOW.

17. Pierwsza osoba, która najszybciej dobrze odpowie SMS-em na otrzymane pytanie, zostanie nagrodzona. Warunkiem otrzymania nagrody jest oglądanie programu Koncert życzeń w konkursie 8.02.2015  w godzinach od 16:15 do 17:00, odebranie telefonu z którego wysłany był SMS. Laureat nagrody głównej musi odebrać telefon w trakcie próby połączenia do 3 sygnałów, po nieudanej próbie połączenia kolejna osoba z listy ma szansę na nagrodę główną. Nagroda zostanie wysłana listownie na adres podany przez zwycięzcę.
18. Organizatora audycji rozda jedno podwójne zaproszenie na koncert podczas emisji niedzielnego programu „Koncert życzeń” 8.02.2015 w godzinach 16:15 do 17:00.

19. Uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. Musi to być osoba, która przez ostatnie 12 miesięcy nie wygrywała nagród w konkursach sms-owych organizowanych przez Koncert życzeń.

20. Osoba, która otrzyma nagrodę zobowiązana jest do potwierdzenia tego w formie pisemnej. W przypadku gdy wartość nagrody rzeczowej jest większa od kwoty 760,00 zł obdarowany jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku od wygranych w wysokości 10 % wartości nagrody.

21. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

22. Wszelkie nie uwzględnione w tym Regulaminie kwestie co do których może wyniknąć spór rozstrzyga Producent Koncertu Życzeń.