§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem organizującym audycję "Koncert Życzeń" jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Grunwaldzki 12,
  40-126 Katowice, zwana dalej Organizatorem.
 2. Zamawiającym jest każda osoba fizyczna, która złoży zamówienie na złożenie życzeń pod numerem telefonu
  32 608 99 17 bądź w siedzibie Organizatora.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.tvs.pl


§2 ZASADY ZAMAWIANIA ŻYCZEŃ

 1. Zamówienie na złożenie życzeń musi zawierać:
  • Imię i nazwisko Zamawiającego
  • Dane adresowe Zamawiającego
  • Preferowaną datę emisji nie dłuższą niż 5 tygodni od daty złożenia zamówienia
  1a. Wyboru utworu, który będzie stanowił oprawę audiowizualną towarzyszącą życzeniom, dokonuje Organizator.

 2. Zamówienie na złożenie życzeń może dotyczyć tylko jednej okazji, odnoszącej się do tych samych solenizantów, jubilatów lub jubileuszy. W przypadku wskazania w zamówieniu wielu okazji mogących być podstawą życzeń, Organizator zastrzega sobie prawo emisji wyłącznie jednych życzeń.
 3. Składanie życzeń za pośrednictwem Organizatora odbywa się odpłatnie. Opłata za emisję wynosi odpowiednio 100 zł lub 30 Euro - jeżeli emisja ma mieć miejsce w Piątek lub Sobotę oraz odpowiednio 123 zł lub 35 w sytuacji, gdy emisja odbędzie się w Niedzielę.
 4. Opłatę można uiścić w siedzibie Organizatora bądź przelewem na jego konto bankowe.

  Dla Zamawiających z Polski
  71 1050 1214 1000 0024 0054 4645
  Bank ING O/Katowice
  Adres odbiorcy : TVS Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice

  Dla Zamawiających z zagranicy:
  Iban: PL 71 1050 1214 1000 0024 0054 4645
  Swift: INGB PL PW
  Bank ING O/Katowice
  Adres odbiorcy : TVS Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice

  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko solenizanta lub jubilata oraz datę emisji Koncertu Życzeń.

 5. Wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej 10 dni przed emisją danej audycji.

 6. Treść życzeń należy podać w języku polskim.

 7. Treść życzeń musi pozostawać w związku z tematyką audycji.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do emitowania na antenie tylko życzeń w języku polskim.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do emitowania na antenie tylko tych życzeń, które nie odbiegają od norm powszechnie uznanych za kulturalne oraz nie naruszają obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz dóbr osób trzecich.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania treści życzeń w celu nanoszenia poprawek stylistycznych, gramatycznych oraz poprawienia składni języka polskiego bądź gwary śląskiej, nie ingerujących jednocześnie w główną treść zamówienia.

 11. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z emisją programu "Koncert Życzeń" na antenie Zamawiający ma prawo do zwrotu wpłaty uiszczonej za emisję życzeń.

 12. Reklamacje uwzględniane są do 30 dni od daty emisji programu w siedzibie Organizatora lub telefonicznie (32) 608 99 17.

§ 3 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Koncertu Życzeń (dalej: „Dane”) jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 12, (dalej: „Administrator”).

 2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Koncertu Życzeń, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Koncertu Życzeń, rozpatrzenia reklamacji.

 3. Na potrzeby Programu przetwarzane są następujące dane Uczestników: Imię i Nazwisko

 4. Dane osób , których dane nie zostaną wykorzystane zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia biegu terminu tj. 14 dni licząc od dnia upływu terminu ustalonego w zamównieniu. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania we samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

 5. Dane osób zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia ).

 6. Dane Uczestników mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

 9. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Programie jest zgoda Uczestnika - art. 6 ust. 1 pkt
  a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

 10. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  - uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
  - żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
  - żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  - przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  - złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres koncertzyczen@tvs.pl

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia audycji "Koncert Życzeń" w każdym czasie i bez podania przyczyny

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.