§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem organizującym audycję "Koncert Życzeń" jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Grunwaldzki 12,
40-126 Katowice, zwana dalej Organizatorem.
2. Zamawiającym jest każda osoba fizyczna, która złoży zamówienie na złożenie życzeń pod numerem telefonu (32) 608 99 17 oraz (32) 608 99 39 bądź w siedzibie Organizatora.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.tvs.pl

§2 ZASADY ZAMAWIANIA ŻYCZEŃ

1. Zamówienie na złożenie życzeń musi zawierać:
• Imię i nazwisko Zamawiającego
• Dane adresowe Zamawiającego
• Preferowaną datę emisji nie dłuższą niż 5 tygodni od daty złożenia zamówienia

1a. Wyboru utworu, który będzie stanowił oprawę audiowizualną towarzyszącą życzeniom, dokonuje Organizator.

2. Zamówienie na złożenie życzeń może dotyczyć tylko jednej okazji, odnoszącej się do tych samych solenizantów, jubilatów lub jubileuszy. W przypadku wskazania w zamówieniu wielu okazji mogących być podstawą życzeń, Organizator zastrzega sobie prawo emisji wyłącznie jednych życzeń.

3. Składanie życzeń za pośrednictwem Organizatora odbywa się odpłatnie. Opłata za emisję wynosi odpowiednio 100 zł lub 30 Euro - jeżeli emisja ma mieć miejsce w Piątek lub Sobotę oraz odpowiednio 123 zł lub 35 w sytuacji, gdy emisja odbędzie się w Niedzielę.

4. Opłatę można uiścić w siedzibie Organizatora bądź przelewem na jego konto bankowe.
Dla Zamawiających z Polski
71 1050 1214 1000 0024 0054 4645
Bank ING O/Katowice
Adres odbiorcy : TVS Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice
Dla Zamawiających z zagranicy:
Iban: PL 71 1050 1214 1000 0024 0054 4645
Swift: INGB PL PW
Bank ING O/Katowice
Adres odbiorcy : TVS Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko solenizanta lub jubilata oraz datę emisji Koncertu Życzeń.
5. Wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej 10 dni przed emisją danej audycji.

6. Treść życzeń musi pozostawać w związku z tematyką audycji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do emitowania na antenie tylko tych życzeń, które nie odbiegają od norm powszechnie uznanych za kulturalne oraz nie naruszają obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz dóbr osób trzecich.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania treści życzeń w celu nanoszenia poprawek stylistycznych, gramatycznych oraz poprawienia składni języka polskiego bądź gwary śląskiej, nie ingerujących jednocześnie w główną treść zamówienia.

9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z emisją programu "Koncert Życzeń" na antenie Zamawiający ma prawo do zwrotu wpłaty uiszczonej za emisję życzeń.

10. Reklamacje uwzględniane są do 30 dni od daty emisji programu w siedzibie Organizatora lub telefonicznie (32) 608 99 17, (32) 608 99 39.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia audycji "Koncert Życzeń" w każdym czasie i bez podania przyczyny
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.